Zasady i warunki

Zasady i warunki

Witamy w BuPiKit!

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowej BuPiKit, znajdującej się pod adresem https://bunkerpizza.com/.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z BuPiKit, jeśli nie zgadzasz się na wszystkie warunki określone na tej stronie.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszego Regulaminu, Oświadczenia o ochronie prywatności i Informacji o wyłączeniu odpowiedzialności oraz wszystkich Umów: "Klient", "Ty" i "Twój" odnosi się do Ciebie, osoby logującej się na tej stronie i przestrzegającej warunków Spółki. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" i "Us" odnoszą się do naszej Spółki. "Strona", "Strony" lub "My" odnoszą się zarówno do Klienta, jak i do nas. Wszystkie terminy odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy Klientowi w najbardziej odpowiedni sposób w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w zakresie świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z obowiązującym prawem i z zastrzeżeniem tego prawa. Wszelkie użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, mnogiej, wielkiej litery i/lub on/ona lub oni, są traktowane jako zamienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie. Uzyskując dostęp do BuPiKit, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z Polityką prywatności BuPiKit.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, aby umożliwić nam pobieranie danych użytkownika podczas każdej wizyty. Pliki cookie są używane przez naszą witrynę internetową w celu umożliwienia działania niektórych obszarów, aby ułatwić osobom odwiedzającym naszą witrynę. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, BuPiKit i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na BuPiKit. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Użytkownik może uzyskać dostęp do tych materiałów z BuPiKit na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Zabrania się

 • Ponownie publikować materiałów z BuPiKit
 • Sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały z BuPiKit
 • Powielać, duplikować lub kopiować materiałów z BuPiKit
 • Redystrybuować treści z BuPiKit

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy darmowego Generatora Warunków.

Części tej strony internetowej oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych jej obszarach. BuPiKit nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich umieszczeniem na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii BuPiKit, jej przedstawicieli i/lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osób, które je zamieszczają. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, BuPiKit nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i/lub zamieszczenia i/lub pojawienia się Komentarzy na tej stronie.

BuPiKit zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich Komentarzy i usuwania wszelkich Komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że

 • Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne do tego licencje i zgody;
 • Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
 • Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności.
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do prezentowania działalności komercyjnej lub niezgodnej z prawem.

Niniejszym udzielasz BuPiKit niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do wykorzystywania, powielania i edytowania Twoich Komentarzy w dowolnej formie, formacie lub mediach.

Hiperłącza do naszych treści

Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Agencje rządowe;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje informacyjne;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać łącza do naszej witryny internetowej w taki sam sposób, w jaki umieszczają hiperłącza do witryn internetowych innych wymienionych firm; oraz
 • Akredytowane firmy w całym systemie, z wyjątkiem organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny internetowej.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w Witrynie, o ile takie łącze: (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów i/lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne prośby o linki od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • strony społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawnicze i konsultingowe; oraz
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.

Zatwierdzimy prośby o link od tych organizacji, jeśli uznamy, że: (a) link nie sprawi, że będziemy wyglądać niekorzystnie dla siebie lub dla naszych akredytowanych firm; (b) organizacja nie ma żadnych negatywnych zapisów z nami; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak BuPiKit; oraz (d) link jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą umieszczać odnośniki do naszej strony głównej pod warunkiem, że odnośnik ten (a) nie jest w żaden sposób mylący; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej i jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony strony linkującej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony internetowej, musisz nas o tym poinformować, wysyłając wiadomość e-mail do BuPiKit. Prosimy o podanie swojego imienia i nazwiska, nazwy organizacji, danych kontaktowych, a także adresu URL swojej witryny, listy adresów URL, z których użytkownik zamierza połączyć się z naszą witryną, oraz listy adresów URL w naszej witrynie, do których użytkownik chciałby się połączyć. Na odpowiedź należy poczekać 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej Witryny w następujący sposób:

 • Poprzez użycie nazwy naszej firmy; lub
 • Poprzez użycie jednolitego lokalizatora zasobów, do którego prowadzi łącze; lub
 • Poprzez użycie dowolnego innego opisu naszej strony internetowej, do której prowadzi łącze, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie osoby linkującej.

W przypadku braku umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego nie będzie dozwolone wykorzystywanie logo BuPiKit ani innych elementów graficznych w celu umieszczania linków.

Ramki iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnego zezwolenia użytkownik nie może tworzyć ramek wokół naszych stron internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, które pojawiają się na stronie internetowej użytkownika. Użytkownik zgadza się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się w jego Witrynie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako zniesławiająca, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do żądania od użytkownika usunięcia wszystkich linków lub poszczególnych linków do naszej Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej Witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe linkowanie do naszej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków i zasad linkowania.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

W przypadku znalezienia na naszej stronie internetowej linku, który z jakiegokolwiek powodu jest obraźliwy, użytkownik może skontaktować się z nami i poinformować nas o tym w dowolnym momencie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiadamy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są prawidłowe, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; nie obiecujemy również, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Wyłączenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wyłączamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki związane z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej. Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia odpowiedzialności nie ma zastosowania:

 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała;
 • ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać jakiejkolwiek naszej lub Państwa odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo; lub
 • wyłączać jakiejkolwiek odpowiedzialności naszej lub użytkownika, która nie może zostać wyłączona na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) podlegają poprzedniemu akapitowi; oraz (b) regulują wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązków ustawowych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie internetowej są dostarczane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.